Gmina Mniów

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 25 czerwca 2020 07:04

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XXIII sesję (absolutoryjną) Rady Gminy Mniów w dniu 30 czerwca 2020 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej w Cierchach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad oraz przyjęcie protokołów z sesji w dniach 27 lutego 2020 r., 21 kwietnia 2020 r. i 10 czerwca 2020 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

3. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Mniów za 2019 rok.

4. Debata nad raportem o stanie gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Mniów wotum zaufania.

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Mniów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2019 rok.

8. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mniów.

9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mniów.

Podjęcie uchwał:

10. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2019 rok

11. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mniów z wykonania budżetu za 2019 rok

 

12. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie za 2019 rok.

 

13. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie

14. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu.

15. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2020-2031

16. w sprawie zmian w budżecie gminy

17. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości na okres 5 miesięcy w trybie bezprzetargowym

18. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres … w trybie bezprzetargowym

19. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych, których zarządcą jest Wójt Gminy Mniów

20. zmieniająca uchwałę Nr 140/XX/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

21. zmieniająca uchwałę Nr 155/XXI/2020 Rady Gminy Mniów w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

22. zmieniająca uchwałę Nr 135/XIX/2020 Rady Gminy Mniów w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

23. zmieniająca uchwałę Nr 139/XX/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mniów

24. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mniów

25. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mniów na rok szkolny 2020/2021

26. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki

27. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Mniów świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych oraz punktu interwencji kryzysowej w ramach projektu pn. „Przystań dla rodzin”

28. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.

29. Wolne wnioski i ogłoszenia.

30. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Sławomir Gaweł

Poprawiony ( piątek, 26 czerwca 2020 07:34 )