Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
środa, 01 lipca 2020 10:28

W dniu 30 czerwca odbyła się XXIII sesja (absolutoryjna) Rady Gminy Mniów. W sesji uczestniczyło 14 radnych.

Rada Gminy Mniów podjęła następujące uchwały:

- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mniów wotum zaufania

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2019 rok

- w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mniów z wykonania budżetu za 2019 rok

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie za 2019 rok

- w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie

- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2020-2031

- w sprawie zmian w budżecie gminy

- w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości na okres 5 miesięcy  w trybie bezprzetargowym

- w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

- w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych, których zarządcą jest Wójt Gminy Mniów

- zmieniająca uchwałę Nr 140/XX/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

- zmieniająca uchwałę Nr 155/XXI/2020 Rady Gminy Mniów w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

- zmieniająca uchwałę Nr 135/XIX/2020 Rady Gminy Mniów w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

- zmieniająca uchwałę Nr 139/XX/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mniów

- w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mniów

- w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mniów na rok szkolny 2020/2021

- w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki

- w sprawie utworzenia na terenie Gminy Mniów świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych oraz punktu interwencji kryzysowej w ramach projektu pn. „Przystań dla rodzin”

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.

- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej

- w sprawie nabycia nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej

- w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie

Poprawiony ( środa, 01 lipca 2020 10:34 )